СУНЧЕВ СИСТЕМ

                                                                           IMG 20231018 110242

 

 

ОШ "ЈованЈовановићЗмај" Шид

ИНТЕГРАТИВНА И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Интегрисани часови интерактивне и пројектне наставе под називом:

"СУНЧЕВ СИСТЕМ"

- у склопу наставе, ликовне културе ,географије и српског језика ,започињемо пројектне активности са циљем обједињавања знања

и вештина из наведених предмета.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: Од међупредметних компетенција користили смо: компетенцију за учење, за сарадњу,

комуникативну компетенцију и  естетичку  компетенцију.

Разред: 5. 6. 7. 8. разред

Датум реализације:   октобар 2023.

Наставници:            Танацковић Светлана- ликовна култура             

                                    Павић Сања - географија, српскијезик

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА ГЕОГРАФИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
циљ Израдаи бојење макете Сунчевог система

Утврђивање знања о Васиони и Сунчевом систему

Обрада одломка изприповетке БранкаЋопића-

ПоходнаМјесец

задаци

Развијати осећање за различите материјале помоћу чула додира, подстицање визуелног опажања, препознавање материјала којим се ради и технике израде.

Практична примена усвојених знања о васиони и Сунчевом систему у изради макете

Разумевање радње приповетке и карактеристика ликова у њој , као и њиховмеђусобаноднос.

Упоређивање ликова и откривање поруке коју приповетка садржи.

- самостално записивање по диктату или препис са табле

развијање пажње и активног слушања

типчаса

Комбиновани:

утврђивање и примена усвојених знања, практичан рад

Комбиновани:

вежбање и утврђивање и применаусвојенихзнања

Комбиновани:

утврђивање и примена усвојених знања

наставниоблици Групни, рад у пару, индивидуални Групни, рад у пару, индивидуални Групни, рад у пару, индивидуални

наставна

средства и методе

методерада

Демонстративна, помоћ при практичној активности, практичан рад

водене бојице и пластични модели планета

фотоапатат,

Разговор, усмено излагање,

сликовни материјал

фотоапарат

Разговор, метода писаних радова

креда, табла, ученичкесвеске

ПРИЛОЗИ:фотографије ,радовиученика ( макета )