ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ред. број

Предмет набавке/

ОРН

Процењена

Вредност

(укупно, по годинама)

Процењена средства у буџету/фин.плану

(без ПДВ-а)

Врста поступка Оквирни датум

Напомена

(централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН...)

 
Покретање поступка Закључења уговора Извршења уговора  
Износ Конто  
  УКУПНО                  
  Добра                  

     1.

Дизел гориво

1.000.000,00

833.333,00

426412

ЈНМБ

март

2020.

Април

2020.

Април 2020.-април 2021.

Средства за набавку

Обезбеђена из буџета јединице

Локалне самоуправе

 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вреднсоти

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности-редовне наставе, прописане Законом о основама система образовања и васпитања – Школа обавља превоз ученика у школу са територије целе општине (ученици са сметњама у развоју и инвалидна деца)

Процењена количина и вредности је утврђена на основу анализе количина и цена из претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

 
               
                 

     2.

Интерактивна табла са пројектором

100.000,00

83.333,33

5

Отворени поступак

фебруар

2020.

април

2020.

Фебруар 2020,април 2020 На основу конкурса Покрајинског секретаријата за образовање управу и националне мањине националне заједнице
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

На основу конкурса Покрајинског секретаријата за образовање управу и националне мањине, националне заједнице,а за финансирање опреме –интерактивна табле за установе средњег и основног образовања са територије Аутономне Покрајине Војводина

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Ред. број

Предмет набавке

Процењена

Вредност

(укупно, по годинама)

Процењена средства у буџету/фин.плану

(без ПДВ-а)

Основ за изузеће

Оквирни датум

Напомена

 
Покретање поступка Закључења уговора Извршења уговора  
Износ Конто  
  УКУПНО                  
  Добра                  

     1.

Канцеларијски материјал

1.папир за штампање и фотокопирање А4

2.регистратори, фасцикле, тонери и остало

55.000,00

45.833,315

426111

Чл.39. ст.2.

март

2020.

април

2020.

До утрошка средстава планираних за ову набавку, а најдуже на годину дана 01-буџет локалне самоуправе  
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходне године.

.

 

2.

Материјал за одржавање хигијене – хемијска средства, инвентар и остали метеријали за одржавање хигијене

60.000,00

49.999,98

426811

426812

  

Чл.39. ст.2.

Mарт 2020.

Април

2020.

До утрошка средстава планираних за ову набавку, а најдуже на годину дана 01-буџет локалне самоуправе  
Разлог за оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходне године.

.

 

3.

Намирнице за припремање хране (школска ужина)

250.000,00

208.333,25

426823

Чл.39. ст.2.

март

2020.

април 2020.

април 2020.-април

2020.

01-буџет локалне самоуправе

 

Разлог за оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходне године.

.

 

4.

Материјал за образовање

80.000,00

66.666,64

426611

Чл.39. ст.2.

Март

2020.

април 2020.

До утрошка средстава планираних за ову набавку, а најдуже на годину дана

01-буџет локалне самоуправе

 

Разлог за оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.

Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходне године.

.

 
                               

5.

Стручна литература

90.000,00

74.999,97

426311

Чл.39. ст.2.

септембар 2020.

октобар 2020.

октобар 2020.-октобар 2021.

01-буџет локалне самоуправе

Разлог за оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом (за рад секретара школе, рачуновође и осталих – Параграф лекс).

Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из претходне године.

.

 

УСЛУГЕ

               

1.

Tрошкови осигурања

60.000,00

49.999,98

421500

Чл.39. ст.2.

Октобар 2020.

Новембар 2020.

Новембар 2020.

01-буџет локалне самоуправе

Разлог за оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка се спроводи ради осигурања ученика и запослених.

Процењена вредност је извршена на основу прошлогодишње полисе осигуравајућег друштва.

.

2.

Текуће поправке и одржавање опреме

300.000,00

249.999,9

425200

Чл.39. ст.2.

Март

2020.

април 2020.

Април 2020.-април 2021.

01-буџет локалне самоуправе

Разлог за оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом .

Процењена вредност је извршена на основу прошлогодишњих цена и броја поправака.

                       

Секретар, Бојана Секулић                                                                                   В.Д.Директор школе, Горан Чекеринац