ОШ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ '' ШИД

Ул. Мајке Јевросиме бр.1, Шид

Мејл sosjjzsid@gmail.com

Број: 01- 95/2020

Дана : 09.05.2020.године

                                                           

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) В.Д.Директора Горан Чекеринац, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Шид доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА –

ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ

Редни број ЈНОП 1-ЗН/2020

              

 1. Подаци о Наручиоцу:
 • Назив: ОШ «Јован Јовановић Змај» Шид
 • Адреса:Мајке Јевросиме број 1
 • Интернет страна Наручиоца:
 • Врста наручиоца: установа

 1. Врста предмета, опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН:

Предмет јавне набавке је набавка добара-интерактивиних табли са пројектором

Назив и ознака из општег речника набавки: 30200000 - Рачунарска опрема и материјал.

 1. Првобитна вредност уговора се није мењала.

 1. Рок испоруке добара:

40 дана од дана закључења уговора односно до 9. маја 2020. године

 1. Измењени рок испоруке добара:

62 дана од дана закључења уговора односно до 31. маја 2020. године

 1. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену уговора:

Наручилац и Добављач су закључили дана 30.3.2020.године Уговор о јавној набавци добара-интерактивних табли са пројектором. У члану 3. уговора предвиђено је да је „Добављач дужан да интерактивну/е табле са пројектором Установи образовања испоручи, монтира и одржи обуку у року од 40 дана од дана закључења уговора». Рок за испоруку добара у складу са наведеним чланом уговора истиче 9. маја 2020. године. Добављач се школи обратио са молбом да се рок за испоруку продужи до 31. маја 2020. године и приложио Уверење о вишој сили Привредне коморе број 14.03.3/5052-2020 од дана 5.05.2020. године у коме је наведено да се уверење издаје ради привременог одлагања / правдања уговорених обавеза проистеклих из Одлуке о додели Уговора ЈНОП 1-3Н/2020 о   бр.128-404-23/2020-03-14 од 17.03.2020.године (предмет Уговора: испорука добара-интерактивних табли са пројектором  ) и уговора закључених дана 30.03.2020.године између 502 образовне установе у АП Војводини по списку из тендерске документације у поступку заједничке јавне набавке бр. ЈНОП-ЗН/2020 од 10.02.2020.  и групе понуђача Милениум Системи д.о.о. и Лап Топ центар д.о.о, те да уверење траје четири месеца од датума издавања. У образложењу уверења је наведено да услед наступања ванредног стања, Милениум Системи д.о.о, (испоручилац) није у могућности да испоштује уговорене обавезе. Околности ванредог стања доказани су Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. године.

У складу са наведеним, чланом 115. Став 2. Закона о јавним набавкама  Школа је сагласна да се продужи рок за испоруку добара Добављачу, услед наступања више силе, те да се ова измена уговора регулише анексом уговора који ће се закључити са добављачем.

 1. Одлуку о измени уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (уколико је школа има) у року од три дана од дана доношења одлуке.

 1. У року од три дана од дана доношења одлуке доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

                                                                                                                                                                                                  В.Д.Директора Горан Чекеринац