kalendar slika

 

 

 

 ПРАВИЛНИЦИ

 

 

 

 

 

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20.), члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17 и 24/2019), покрајински секретар д о н о с и:

 

 

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2020/2021. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 2.

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2020. године, а завршава се 23. децембра 2020. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године и завршава се:

- 04. јуна 2021. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и

- 18. јуна 2021. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана.

Члан 3.

            Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних наставних недеља, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је по полугодиштима и квартално.

Први квартал има 40, други 41, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 39 наставних дана за ученике осмог разреда, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Члан 4.

Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако се:

- у наставни дан обележава дан школе, или

- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке друге активности

- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или

- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020).

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње 24. децембра 2020. године, а завршава се 15. јануара 2021. године.

Пролећни распуст се састоји из два дела. Први део пролећног распуста почиње 02. априла 2021. године, а завршава се 05. априла 2021. године. Други део пролећног распуста почиње 30. априла 2021. године и завршава се 07. маја 2021. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 21. јуна 2021. године, а завршава се 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2021. године.

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се обележава:

-          21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и наставни дан

-          8. новембар - Дан просветних радника

-          11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан

-          27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан

-          15. фебруар - Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2021. године, као нерадни дани

-          22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, као радни и наставни дан

-          1. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2021. године, као нерадни дани

-          9. мај - Дан победе као радни и наставни дан.

-          28. јун – Видовдан –спомен на Косовску битку

Члан 9.

              Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:

- Православни верници - на први дан крсне славе;

- Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника;

- Припадници Исламске заједнице – 13. маја 2021. године, први дан Рамазанског бајрама и 20. јула 2021. године, први дан Курбан-бајрама.

- Припадници Јеврејске заједнице – 28. марта, први дан Пасху или Песах и 28. септембара 2020. године, на први дан Јом Кипура.

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални празници националних мањина:

 

- за мађарску националну заједницу:

*15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49

*20. август - Дан Светог Стевана и

*23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године

- за бошњачку националну заједницу:

*11. мај - Дан Бошњачке националне заставе

*први дан Рамазанског бајрама

*први дан Курбанског бајрама и

*20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.

- за буњевачку националну заједницу:

*2. фебруар - Дан великог прела

*23. фебруар - Дан избора првог Националног савета

*15. август - Дан Дужијанце и

*25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена

- за хрватску националну заједницу:

*19. март - благдан Светог Јосипа,

*19. јун - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића,

*16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и

*15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа.

- за румунску националну заједницу:

*15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа,

*4. септембар - празник Велике госпојине,

*1. децембар - Национални празник Румуније и

*7. децембар - Дан националног савета.

- за русинску националну заједницу:

*17. јануар - Дан Русина.

- за украјинску националну заједницу:

*17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и

*14. октобар - Дан украјинских хероја.

- за македонску националну заједницу:

*2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака,

*8. септембар - Дан државности Републике Македоније,

*11. октобар - Дан борца и

*16. децембар – Дан Националног савета.

- за немачку националну заједницу:

*15. децембар - Дан оснивања националног савета.

- за ромску националну заједницу:

*14. јануар-Василица,

*3. петак у марту – Бибија,

*8. април - Међународни дан Рома и

*6. мај-Ђурђевдан.

- за бугарску националну заједницу:

*3. март –Дан ослобођења од турског ропства,

*24. мај – Дан Кирила и Методија и

*1. новембар – Дан народних будитеља.

- за чешку националну заједницу:

*4. фебруар – Дан чешке књижевности,

*28. март – Дан образовања,

*16. мај – Дан националног савета,

*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и

*4. октобар – Дан чешког језика.

-за словачку националну заједницу

* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.

Члан 11.

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 12.

            Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26.03.2021. године и у суботу, 27.03.2021. године, а завршни испит у понедељак, 21.06.2021. године, уторак, 22.06.2021. године и среду, 23.06.2021. године.

Члан 13.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота - 12. или 19. септембра 2020. године, у првом полугодишту и субота 15. или 22. маја 2021. године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:

- одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове,

- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,

- обилазак етно кућа, историјских налазишта,

- одлазак у национални парк, природне резервате,

- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,

- активности у локалној заједници,

- спортски сусрети,

- сусрети школа,

- организован одлазак на едукативне и креативне радионице,

- организовање мини истраживачких пројеката,

- забавна међуодељењска дружења.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету ученика међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставном дану, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је посета организована.

Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, којa ће бити одржанa у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2020/21. годину.

            За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.

Члан 14.

У четвртак 01. октобар 2020. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

У уторак 03. новембра 2020. године настава се изводи према распореду часова за петак.

 

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП Војводине", а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', бр: 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/10 – др. закон), биће објављен и у ''Службеном гласнику РС''.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Број: 128-610-1/2020-01

У Новом Саду, 26.05.2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

                                                                                                                       Nyilas Mihály

                                                                                                                     (Михаљ Њилаш)

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20.), члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17 и 24/2019), покрајински секретар д о н о с и:

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2020/2021. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 2.

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2020. године, а завршава се 23. децембра 2020. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године и завршава се:

- 04. јуна 2021. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и

- 18. јуна 2021. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана.

Члан 3.

            Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних наставних недеља, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је по полугодиштима и квартално.

Први квартал има 40, други 41, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 39 наставних дана за ученике осмог разреда, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Члан 4.

Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако се:

- у наставни дан обележава дан школе, или

- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке друге активности

- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или

- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020).

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње 24. децембра 2020. године, а завршава се 15. јануара 2021. године.

Пролећни распуст се састоји из два дела. Први део пролећног распуста почиње 02. априла 2021. године, а завршава се 05. априла 2021. године. Други део пролећног распуста почиње 30. априла 2021. године и завршава се 07. маја 2021. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 21. јуна 2021. године, а завршава се 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2021. године.

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се обележава:

-          21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и наставни дан

-          8. новембар - Дан просветних радника

-          11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан

-          27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан

-          15. фебруар - Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2021. године, као нерадни дани

-          22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, као радни и наставни дан

-          1. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2021. године, као нерадни дани

-          9. мај - Дан победе као радни и наставни дан.

-          28. јун – Видовдан –спомен на Косовску битку

Члан 9.

              Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:

- Православни верници - на први дан крсне славе;

- Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника;

- Припадници Исламске заједнице – 13. маја 2021. године, први дан Рамазанског бајрама и 20. јула 2021. године, први дан Курбан-бајрама.

- Припадници Јеврејске заједнице – 28. марта, први дан Пасху или Песах и 28. септембара 2020. године, на први дан Јом Кипура.

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални празници националних мањина:

 

- за мађарску националну заједницу:

*15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49

*20. август - Дан Светог Стевана и

*23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године

- за бошњачку националну заједницу:

*11. мај - Дан Бошњачке националне заставе

*први дан Рамазанског бајрама

*први дан Курбанског бајрама и

*20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.

- за буњевачку националну заједницу:

*2. фебруар - Дан великог прела

*23. фебруар - Дан избора првог Националног савета

*15. август - Дан Дужијанце и

*25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена

- за хрватску националну заједницу:

*19. март - благдан Светог Јосипа,

*19. јун - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића,

*16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и

*15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа.

- за румунску националну заједницу:

*15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа,

*4. септембар - празник Велике госпојине,

*1. децембар - Национални празник Румуније и

*7. децембар - Дан националног савета.

- за русинску националну заједницу:

*17. јануар - Дан Русина.

- за украјинску националну заједницу:

*17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и

*14. октобар - Дан украјинских хероја.

- за македонску националну заједницу:

*2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака,

*8. септембар - Дан државности Републике Македоније,

*11. октобар - Дан борца и

*16. децембар – Дан Националног савета.

- за немачку националну заједницу:

*15. децембар - Дан оснивања националног савета.

- за ромску националну заједницу:

*14. јануар-Василица,

*3. петак у марту – Бибија,

*8. април - Међународни дан Рома и

*6. мај-Ђурђевдан.

- за бугарску националну заједницу:

*3. март –Дан ослобођења од турског ропства,

*24. мај – Дан Кирила и Методија и

*1. новембар – Дан народних будитеља.

- за чешку националну заједницу:

*4. фебруар – Дан чешке књижевности,

*28. март – Дан образовања,

*16. мај – Дан националног савета,

*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и

*4. октобар – Дан чешког језика.

-за словачку националну заједницу

* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.

Члан 11.

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 12.

            Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26.03.2021. године и у суботу, 27.03.2021. године, а завршни испит у понедељак, 21.06.2021. године, уторак, 22.06.2021. године и среду, 23.06.2021. године.

Члан 13.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота - 12. или 19. септембра 2020. године, у првом полугодишту и субота 15. или 22. маја 2021. године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:

- одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове,

- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,

- обилазак етно кућа, историјских налазишта,

- одлазак у национални парк, природне резервате,

- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,

- активности у локалној заједници,

- спортски сусрети,

- сусрети школа,

- организован одлазак на едукативне и креативне радионице,

- организовање мини истраживачких пројеката,

- забавна међуодељењска дружења.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету ученика међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставном дану, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је посета организована.

Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, којa ће бити одржанa у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2020/21. годину.

            За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.

Члан 14.

У четвртак 01. октобар 2020. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

У уторак 03. новембра 2020. године настава се изводи према распореду часова за петак.

 

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП Војводине", а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', бр: 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/10 – др. закон), биће објављен и у ''Службеном гласнику РС''.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Број: 128-610-1/2020-01

У Новом Саду, 26.05.2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

                                                                                                                       Nyilas Mihály

                                                                                                                     (Михаљ Њилаш)

 

 

 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНE ШКОЛEЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
2020. 2021.
рн               Септембар

0102.01.2021. Нова година

07.01.2021. први дан Божића за вернике који славе по јулијанском календару

27.01.2021. Свети Сава – школска слава

рн               Јануар
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н
1. 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2. 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7* 8 9 10
3. 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
4. 21 22 23 24 25 26 27 18. 18 19 20 21 22 23 24
5. 28* 29 30 19. 25 26 27 28 29 30 31
22наставна дана 9наставних дана
рн               Октобар

01.10.2020. Настава се изводи по распореду од понедељка

21.10.2020. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату

1516.02.2021. Сретење – Дан државности Србије

рн             Фебруар
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н
1 2 3 4 20. 1 2 3 4 5 6 7
6. 5 6 7 8 9 10* 11 21. 8 9 10 11 12 13 14
7. 12 13 14 15 16 17 18 22. 15 16 17 18 19 20 21
8. 19 20 21 22 23 24 25 23. 22 23 24 25 26 27 23.
9. 26 27 28 29 30 31
22 наставна дана 18наставних дана
рн             Новембар

03.11.2020. Настава се изводи по распореду од петка

11.11.2020. Дан примирја у Првом светском рату

26–27.03.2021. Пробни завршни испит

рн               Март
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н
1 24. 1 2 3 4 5 6 7
10. 2 3 4 5 6 7 8 25. 8 9 10 11 12 13 14
11. 9 10 11 12 13 14 15 26. 15 16 17 18 19 20 21
12. 16 17 18 19 20 21 22 27. 22 23 24 25 26 27 28
13. 23 24 25 26 27 28 29 28. 29 30 31
14. 30
20наставних дана 23наставна дана
рн               Децембар

25.12.2020. Први дан Божића по грегоријанском календару

02–05.04.2021. Васкршњи празници по грегоријанском календару 22.04.2021. Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и друге жртве фашизма у Другом светскомрату

рн               Април
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 29. 1 2* 3* 4*
15. 7 8 9 10 11 12 13 30. 5* 6 7 8 9 10 11
16. 14 15 16 17 18 19 20 31. 12 13 14 15 16 17 18
17. 21 22 23 24 25* 26 27 32. 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 31 33. 26 27 28 29 30*
17наставних дана 81наставни дан 19наставних дана
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

30.04–03.05.2021.Васкршњи празници по јулијанском календару

01-03.05.2021. године Празник рада,

рн                 Мај

Школска година почиње у уторак 01.09.2020. године.

Прво полугодиште завршава се у среду23.12.2020. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак 18.01.2021. године.

Школска година завршава се:

  • У петак 04. 06. 2021. године за ученике осмог разреда.
  • У петак 18.06.2021. године за ученике од првог до седмог разреда

П У С Ч П С Н
1 2̽̽
33 3* 4 5 6 7 8 9
34. 10 11 12 13* 14 15 16
35. 17 18 19 20 21 22 23
36. 24 25 26 27 28 29 30
37. 31  
16наставних дана

21, 22. и 23.06.2021. године завршни испит заученике осмог разреда

рн                 Јун
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6
38. 7 8 9 10 11 12 13
39. 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
14 наставних дана

99

наставних дана

ЛЕГЕНДА

Почетак и завршетак наставне године

Државни празници који се обележавају радно (наставни дан)
Школска слава Свети Сава (радни, ненаставни дан)
Пробни завршни и завршни испит
Ученички распуст Завршетак квартала
* Верски празник   Дани предвиђени за републичка такмичења у Тршићу и Виминацијуму
Државни празник РН Радна недеља
                                             

 

 

 

 

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 105. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о посебном програму образовања и васпитања

"Службени гласник РС", број 110 од 26. августа 2020.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређује се посебан програм образовања и васпитања, упутство о организацији и раду установе и одређују установе које настављају са радом у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности.

Распоред и трајање часа

Члан 2.

Школа у складу са планом и програмом наставе и учења и препорукама за организацију и реализацију наставе (у даљем тексту: Препоруке) врши распоред обавезних предмета, изборних програма и активности, односно утврђује распоред часова у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности.

Час непосредне наставе са ученицима траје 30 минута.

Организација и реализација наставе

Члан 3.

Препоруке и план реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности (у даљем тексту: План) су полазна основа за планирање, организацију и реализацију наставе и одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 4.

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности, дозвољено је одступање до 20% од прописаног плана и програма наставе и учења.

Члан 5.

Препоруке и План примењују се у свим школама на територији Републике Србије, односно у срединама у којима су проглашене ванредне околности, у периоду док су проглашене ванредне околности на снази.

Члан 6.

У школској 2020/2021. години Препоруке и План примењују се у свим основним школама на територији Републике Србије.

У школској 2020/2021. години средња школа прилагођава програм наставе и учења који је прописан за конкретан образовни профил, односно смер или тип гимназије у складу са чланом 4. овог правилника.

Евиденција

Члан 7.

Школа води евиденцију образовно-васпитног рада са ученицима у складу са законом.

Завршне одредбе

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2020/2021. године.

Број 110-00-00233/2020-04

У Београду, 20. августа 2020. Године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ТОКОМ ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ

Планирање, остваривање, праћење и вредновање наставе је сложен процес, који постаје још сложенији током ванредних околности. С обзиром на то да најчешће није познато колико ће ванредне околности трајати, потребно је наставу и све њене компоненте прилагодити новонасталој ситуацији ситуацији и новом начину организације рада школе.

Нови програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања, потребама и могућностима ученика. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на садржаје. Садржаји су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика и показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. Због свега овога, улога наставника је кључна, јер је он тај који избором и повезивањем садржаја, избором метода учења и активности води ученике ка достизању исхода.

У ванредним околностима улога наставника још више добија на значају, јер треба обезбедити остваривање исхода у новој организацији наставе, која ће се можда и додатно мењати у току школске године: дужина трајања часа (препорука је да час траје 30 минута), настава се одвија у школи или онлајн, или комбиновано... С обзиром на различиту природу предмета, није могуће пронаћи универзални начин за превазилажење тешкоћа које доноси нови начин организације наставе. Код појединих предмета то може бити промишљен избор садржаја којим се обезбеђује остваривање исхода (нпр. у српском језику то може бити изостављање одређених дела), а код других добар избор примера и задатака (нпр. математика). Такође, избор метода и активности треба прилагодити новом начину организације наставе. У остваривању програма наставе и учења, наставе усмерене на активности ученика, могуће је користити све наставне методе и облике учењa: фронтална настава, програмирана настава, индивидуализована настава, лабораторијски рад или рад у радионицама, демонстрације, дискусија, вођен истраживачки метод, симулација, тимска настава, форум дискусије, студија случаја, тематска настава, пројектна настава, учење кроз игру, рад на референтном тексту, истраживање по кључним речима, мапа појмова, олују идеја...). Избор је одређен циљем учења, исходима, природом предмета... и веома важно – начином организације рада школе због новонастале ситуације (нпр. лабораторијски рад није могућ ако се настава организује онлајн). Важно је да комбинација изабраних метода ставља ученика у позицију субјекта који активно учествује у процесу учења, а процес учења смешта у различите и разнолике контексте. Независно од начина организације наставе активности ученика треба да буду у што већој мери истраживачке и усмерене на решавање проблема, јер су тако стечена знања трајнија и потпунија, имају већу употребну вредност, а при томе се развија и критичко мишљење, које је у данашње време веома важно.

Важан сегмент за реализацију наставе је праћење и вредновање наставе и учења, постигнућа ученика и сопствене праксе, нарочито у овим измењеним околностима, јер нпр. чак и наjискуснији наставници понекад неће моћи да предвиде какве ће ефекте дати примена одређене методе или планиране активности ученика ако час траје мање од 45 минута или ако се настава одвија онлајн. Због тога је потребно у току сваког часа пратити ефекте планираних метода, активности, материјала за учење и сл., а након сваког часа се преиспитивати да ли је нешто могло да се уради на други начин, да ли је остварен циљ, да ли су ученици достигли планиране исходе и сл. Постигнућа ученика треба континуирано пратити и давати им повратне информације и савете за даље напредовање, јер ће нова организација рада у великој мери утицати и на њих и њихов начин рада, а од наставника у доброј мери зависи како ће се ученици прилагодити новим околностима.