ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

Септембар

Договор о броју седница,времену одржавања,садржајима и подели задужења за наредну школску годину;

Организација наставе,изб.предмети

Организовање излета,посета позоришту;

Организација и реализација допунске наставе

учитељи
октобар Уређење и оплемењивање школског простора учитељи
новембар Договор о новогодишњој приредби учитељи
децембар

Договор о прослави Св.Саве,анализа успеха и дисциплина ученика на крају првог полугодишта

Приредба за Нову годину

учитељи
јануар

Приредба за Св.Саву,

(Дани дефектолога-уколико дозволе финасијска средства)

учитељи
фебруар Посета позоришту и галерији слика, припрема ученика за осмомартовску приредбу учитељи
Март-април Организовање изложбе за Ускрс учитељи
Мај

Припреме и организација приредбе за Дан школе,

Излет, екскурзија у Специјални резерват природе Засавица

учитељи
Јун Анализа успеха на крају школске године,анализа успеха на спортским такмичењима учитељи
Током школске године Припрема и организација рада у оквиру наставних ваннаставних активности са децом мигрантима учитељи

  ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА Глобални план рада одељенског старешине
    ОРГАНИЗАЦИОНА ПРОБЛЕМАТИКА  
      Време Начин реализације Учесници Одговорна
Активност   реализације     особа
           
Организација рада у   септембар -писање плана Разредни разредни
одељењу     рада старешина,с старешина
          тручно  
          веће,стручн  
          и сарадници  
Договор о начину и   септембар -писање плана Разредни разредни
садржају рада за текућу     рада старешина,с старешина
годину       тручно  
          веће,стручн  
          и сарадници  
Анализа успеха у току   децембар, -извештавње Разредни разредни
године   јун стручних већа старешина,с старешина
тручно
          веће,стручн  
          и сарадници  
Родитељски састанци   септембар -одржавање Разредни разредни
      децембар, родитељских старешина старешина
састанак
Стручна
март,
служба
      јун      
Индивидуални разговори током Разговор Разредни разредни
са родитељима   године   старешина старешина
          Стручна  
          служба  
          директор  
           
Анализа успеха и   током Разговори,инструк Разредни разредни
инструктивни рад са   године ције.упућивање у старешина старешина
родитељима     надлежне службе Стручна  
          служба  
          директор  
Вођење Дневника током Редовно писање Разредни разредни
  године дневника старешина старешина