На основу чл. 109. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17) и члана 23. Стату­та Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Шид, Школски одбор Школе, на седници одржаној 22.02.2018. године, донео је

 

П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А   У   Ш К О Л И

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Правилима понашања у Школи (у даљем тексту: Правила) уређује се пона­ша­ње и међусобни односи запослених, ученика, родитеља односно других законских заступника ученика (у даљем тексту: родитељи) и трећих лица у Школи.

Члан 2.

 

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне де­лат­ности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школ­ске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља и трећих лица и до­приноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.

 

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, одраслих, запослених и родитеља.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 4.

 

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, огра­ничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расе­љеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравстве­ном стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђи­ваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Школа је дужна да предузме све мере прописане законом када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика, роди­теља или трећег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички пропису­ју министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) и министар надлежан за људска и мањинска права.

Члан 5.

 

У Школи су, према запосленом, ученику, родитељу или трећем лицу, за­бра­њени:

1) дискриминација и дискриминаторно поступање;

2) физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље;

3) злостављање и занемаривање;

4) понашање које вређа углед, част или достојанство;

5) страначко организовање и деловање.

Члан 6.

 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета, ученика и одраслог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета, ученика и одраслог.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код дете­та, ученика или одраслог примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 7.

 

Физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање детета, ученика или одрас­лог од стране запосленог, родитеља или трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према детету, ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трај­ног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Социјалним насиљем сматра се искључивање детета, ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика активности Школе.

Сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним актив­ностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостав­ља­ња и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља или трећег лица у Школи.

Члан 8.

 

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Пра­вила, од стране ученика, родитеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља се подноси пре­кршајна или кривична пријава.

Члан 9.

 

Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар.

Члан 10.

 

У Школи је забрањено свако понашање којим се вређа углед, част или досто­јанство – запосленог према детету, ученику и одраслом; детета, ученика и одраслог пре­ма запосленом; родитеља или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу; детета, ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом.

Директор Школе (у даљем тексту: директор) дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће актив­ности и мере у оквиру надлежности Школе.

Препознавање понашања којима се вређа углед, част или достојанство у Школи врши се према ближим условима о начину препознавања тавог понашања, које заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и мањинска права.

Поступање Школе када се посумња или утврди вређање угледа, части или до­сто­јанства, начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите и друга питања од значаја за заштиту, про­писује министар.

Члан 11.

 

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

Члан 12.

 

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школ­ских просторија у такве сврхе.

 

II. ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 13.

 

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 14.

 

Сви запослени су обавезни:

1) да редовно и на време долазе на посао;

2) да савесно обављају послове свог радног места;

3) да благовремено обавештавају директора, помоћника директора или секре­та­ра Школе о спречености за рад;

4) да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и/или других лица;

5) да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;

6) да пријављују директору или Школском одбору кршење права ученика;

7) да долазе на посао прикладно одевени;

8) да пре или за време рада не узимају алкохол нити друга средства која утичу на способност за рад;

9) да не пуше у просторијама Школе нити у школском дворишту;

10) да не уносе у Школу нити у школско двориште оружје или друга опасна сред­ства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;

11) да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада;

12) да не оштећују имовину Школе, ученика, других запослених, родитеља ученика и трећих лица;

13) да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;

14) да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе нити потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора;

Члан 15.

 

Наставник је обавезан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка часа.

Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 30 минута пре по­чет­ка наставе у смени.

Члан 16.

 

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време великог одмора.

Члан 17.

 

Дежурни наставник:

1) стара се о одржавању реда и о безбедности у школској згради и у школском дворишту;

2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;

3) издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду;

4) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, помоћником ди­рек­тора и другим лицима запосленим у Школи;

Члан 18.

 

Дежурство се обавља у улазном холу и у школском дворишту, а по потреби и на другим местима, у складу са одлуком главног дежурног наставника.

Главни дежурни наставник утврђује присуство и одсуство дежурних наставни-ка и о томе води евиденцију.

Главни дежурни наставник дежура и координира рад дежурних наставника и дежурних ученика.

Члан 19.

 

Домар је обавезан да, осим у време када обавља послове у другим деловима Школе или користи одмор у току дневног рада, дежура у улазном холу Школе.

Члан 20.

 

Спремачица је обавезна да пре и после одржавања хигијене у просторијама у којима се одвија рад наставника и других запослених, дежура у холу или ходнику Шко­ле, односно испред просторија у којима одржава хигијену.

За време у које спремачица користи дневни одмор или је из других разлога одсутна са свог радног места, друге спремачице преузимају надзор над њеним радним мес­том, у складу са распоредом који утврђује директор на предлог секретара Школе.

Члан 21.

 

Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног нас­тав­ника, директора, помоћника директора или секретара Школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у Школи.

III. ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

 

Члан 22.

 

Ученици су обавезни:

1) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-вас­пит­ни рад, као и на путу између куће и Школе;

2) да се придржавају одлука органа Школе;

3) да поступају по налогу директора, помоћника директора, наставника и струч­них сарадника;

4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, запосленима, родитељима или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењ­ском ста­решини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;

5) да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;

6) да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;

7) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи­са­них школских програмом;

8) да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родите­ље;

9) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења раз­них облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

10) да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;

11) да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Шко­ли;

12) да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима и трећим лицима;

13) да се пристојно одевају;

14) да благовремено правдају изостанке;

15) да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просто­ри­ја и школског дворишта;

16) да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с пра­ви­лима еколошке етике;

17) да се уздржавају од уношења било каквих измена у школској евиденцији;

18) да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;

19) да у згради Школе нити у школском дворишту, за време обављања обра­зов­но-васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити жи­вот и тело ученика, запослених, родитеља и трећих лица или се може нанети мате­ријална штета;

20) да се уздржавају од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава и од подстрекавања других ученика на такву употребу;

21) да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи;

22) да се уздржавају од изражавања националне, расне и верске нетрпељивос­ти;

Члан 23.

 

Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка нас­таве или другог облика образовно-васпитног рада.

Члан 24.

 

Пет минута пре почетка наставе, на звук првог звона, ученици су обавезни да, раз­врстани по одељењима, буду спремни за улазак у Школу у складу с налогом дежур­ног наставника.

За време хладног и/или кишовитог времена, ученици се, у складу са одлуком дежурног наставника, за одлазак на наставу припремају у улазном холу.

Члан 25.

 

На знак дежурног наставника, ученици у реду и миру крећу према својим учи­о­ницама.

У време оглашавања другог звона, односно звона за почетак часа, ученици тре­ба да буду у својим учионицама и да мирно чекају долазак наставника.

Уколико је реч о учионицама које откључава наставник, ученици у реду и миру чекају наставника испред учионице.

Члан 26.

 

Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ход­ни­цима и другим просторијама Школе, него у пратњи дежурног ученика одлазе да при­сус­твују часу.

Члан 27.

 

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.

 

Члан 28.

 

Редар је обавезан да буде у учионици најмање 20 минута пре почетка наставе.

Одељењски старешина сваке недеље одређује по два редара.

Редар:

1) проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обав­ља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу;

2) извештава наставника о одсутним ученицима;

3) чува личне предмете, књиге и прибор ученика;

4) пријављује наставнику сваки нестанак или оштећење имовине Школе, уче­ни­ка или запослених лица;

5) обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност уче­ни­ка и/или других лица;

Члан 29.

 

Дежурство обављају два дежурна ученика VII или VIII разреда које на предлог одељењских старешина одређује директор.

Дежурни ученик:

1) звони за улазак у Школу, као и за почетак и крај часа;

2) уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у Шко­ли и о њима без одлагања обавештава дежурног наставника, директора или секретара Школе;

5) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, дежурним наставником и другим лицима запосленим у Школи;

 

 

IV. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Члан 30.

 

Родитељи и трећа лица (у даљем тексту: остала ли­ца) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 31.

 

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве дежур­ном ученику, ради евидентирања.

Члан 32.

 

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лици­ма која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 33.

 

Родитељи, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

1) да благовремено обавештавају Школу о спречености свог детета да присуствује настави и да правдају изостанке свог детета;

2) да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дођу у Школу;

3) да редовно измирују новчана дуговања према Школи;

4) да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и вла­дање свог детета;

5) да учествују у раду органа Школе чији су чланови;

 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

 

Даном ступања на снагу Правила престаје да важи Правила Понашања у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ Шид, заведен под бројем 01-172 од 23.12. 2013. године.

Члан 35.

 

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                                                                                                       Драгана Тубић