КОРЕКТИВНО ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ И ИГРЕ

Корективно-превентивне вежбе и игре су обавезне индивидуалне ваннаставне активности.

Третман корективно превентивних вежби и игара намењен је ученицима са дефицитом у моторном и когнитивном функционисању чији је основни циљ да спрече настанак могућих деформитета и обезбеде правилан развој детета. Утичу на правилан раст и развој ученика, јачају отпорност организма и позитивно утичу на опште моторно стање и функционисање, како у школском окружењу тако и ван њега.

Корективно превентивне вежбе и игре имају за циљ превенцију настајања деформитета,индентификацију и корекцију постојећих функционалних деформитета коштано-зглобног система код ученика основно школског узраста.Овим активностима се постиже правилнији раст и развој ученика,те постављају предуслови за њихово квалитетније функционисање у школској сердини и лакше савладавање предвиђених школских обавеза. Подиже се ниво свести о значају физичке активности и хигијене у веома хетерогеној популацији.

Задаци:

-Допринос развоју и богаћењу сензомоторног и психомоторног искуства.

-Развој когнитивних, мотрних и говорно-језички способности, које ће омогућити максимално могуће укључивање и учествовање ученика у наставном процесу.

-Подизање мотивације за учење и рад.

-Развој самопоуздања и формирање позитивне слике о себи и свом телу код ученика што доприноси бољој комуникацији и социјализацији ученика.

-Допринос постизању успеха у школи .

-Развијање креативности кроз покрет и игру.

-Пружање подршке породици обезбеђивањем стручне помоћи у школи.

Исходи:

-Потпуније сензомоторно и психомоторно искуство.

-Складније извођење општих моторних способности( груба и фина моторичка спретност).

-Диференцијација мишићног тонуса.

-Боља координација покрета.

-Јаснији доживљај тела у објективном, гестуалном и манипулативном простору.

-Складније праксичко функционисање.

-Контрола постуралног става.

-Одржавање ментално-хигијенске равнотеже.

-Побољшање вербалне и невербалне комуникације.

-Боље когнитивно функционисање.

-Усвајање социјалних и адаптивних вештина

 

 

 

 Dmitric 1 Dmitric 
 Dmitric 3  Dmitric 2

 


ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ наставе ликовне културе је подстицање и развијање стваралачког мишљења и овладавање визуелним вештинама.

Основни задаци су:

- развијање способности ученика за опажање елемената,

- стицање услова да ученици користе и упознају се са различитим техникама ликовног израза,

- развијање моторичких и мисаоних способности,

- визуелно запажање, сазнање, мишљење, изражавање, развијање игре са предметима,

развијање свестране личности,

- формирање моралних и естетских односа.